วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

Using English

แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

เวบไชต์ usingenglish.com จัดหารูปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษา (ESL) ที่สองอย่างกว้างขวาง ทั้งเครื่องมือและแหล่งข้อมุลสำหรับนักเรียน, ผุ้สอน, ผู้ที่เรียนรุ้ มีการแบ่งหมวดหมู่หัวข้อตามคำศัพท์และแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับคำกริยาต่าง ๆ, วลี, สำนวน , คุ่มือครูและ แบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรุ้
แหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษ
- สำนวนภาษาอังกฤษ
- คำศัพท์กริยาคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ
- คำศัพท์กริยาแท้ภาษาอังกฤษ
- คำศัพท์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลสำหรับครูผู้สอน
- คู่มือครู
- แผนการสอนแต่ละบทเรียนที่เป็น file PDF
- ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
- เวบไซต์ของครูผู้สอน
- บทความจากครูผู้สอน
การทดสอบ ESL
- ปัญหา- คำถามภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
- การอ่านภาษาอังกฤษ
- แบบสำรวจเกี่ยวกับภาษา
- แหล่งคำถามเกี่ยวกับ ESL
การแลกเปลี่ยนความรุ้ทาง ESL
- ถามปัญหากับครูภาษาอังกฤษ
- การถกปัญหาทาง ESL
บทความ ESL
- บทความเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
- เวบที่แลกเปลี่ยนความเห็นทาง ESL
- เวบทางภาษาที่เกียวกับ TDOL
- ประกาศต่าง ๆ
เครื่องมือและแหล่งความรู้
- การวิเคราะห์และสถิติ
- การตรวจสอบรูปประโยค
- ตัวอย่างการเขียนเรียงความ
- ดาวโหลด softward
- รวมเวบไซท์ ESL

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

Introduce myself

Hello myfriend,
My name is Pilan Pongthawin. My nickname is Jair. I live at 83/5 Moo 4 Bangcharean, Nanua, Ao-luk, Krabi. There are 5 people in my family. There are my father, my mather, son, and my self. Their names are Mr. Thawat, Mrs. Prajoub, Miss Pilan and Porpeang. They are 52, 51, 21 and 3 months old. I was born in Yala. My birthday is Monday, February 24 1986. I work at home . I cook and I clean. I study English at the moment. I study Associate Degree of Social Sciences in General Management. I like it and I can speak it. My teacher is Weena Kanadpon. My hoppy are us sing the computer and listening music. My favorite food is tom yum kung. I can play vallaball. My favorite TV progame is song. I like English.